Regulamin

Strona internetowa www.nissawomen.com prowadzona jest na rzecz i w imieniu NISSA przez SC DEMIUMA COMIMPEX SRL, spółkę zarejestrowaną w Rumunii w Krajowym Rejestrze Handlowym pod numerem J16/2326/1993 z siedzibą pod adresem str. Stefan Odobleja, Bl. A17, apartment 5, Dolj, Craiova, posiadającą numer rejestracyjny RO 4517523 i rachunek bankowy w euro: RO90 RNCB 0090 0005 5455 0002 w BCR Lipscani.


Informacje o stronie internetowej:

 • Wszystkie informacje na stronie internetowej, które mogą być odwiedzane lub wyświetlane, lub do których można uzyskać dostęp w inny sposób z użyciem sprzętu elektronicznego;
 • Treść wszelkich newsletterów i maili przesyłanych przez NISSA użytkownikom lub klientom drogą elektroniczną lub wszelkimi innymi dostępnymi drogami komunikacji;
 • Wszelkie informacje przekazywane użytkownikom lub klientom przez pracownika NISSA stosownie do podanych lub niepodanych przez niego informacji kontaktowych;
 • Informacje dotyczące produktów, usług lub cen wyświetlane przez NISSA przez pewien okres;
 • Informacje dotyczące produktów, usług lub opłat pobieranych przez firmę trzecią, która podpisała z NISSA umowę o partnerstwie;
 • Szczegółowe informacje na temat NISSA lub inne dotyczące firmy uprzywilejowane dane.

Usługa: usługi e-handlowe świadczone wyłącznie na publicznie dostępnych obszarach strony internetowej, tj. umożliwiających klientowi dostęp do produktów lub usług wyłącznie z użyciem środków elektronicznych, w tym innych metod wzajemnej komunikacji (np. telefon).
Użytkownik: osoba fizyczna lub prawna podlegająca prawu publicznemu lub prywatnemu, która ma lub uzyska dostęp do treści przy pomocy jakiegokolwiek środka komunikacji (elektronicznego, telefonu itp.) lub na podstawie umowy zawartej między nim a NISSA.
Konto: połączenie adresu mailowego i hasła, które umożliwia pojedynczemu użytkownikowi wyświetlanie zastrzeżonych obszarów strony internetowej, za pośrednictwem których można uzyskać dostęp do usług.
Klient: osoba fizyczna lub prawna podlegająca prawu publicznemu lub prywatnemu, która ma lub uzyska dostęp do treści i usług przy pomocy jakiegokolwiek środka komunikacji (elektronicznego, telefonu itp.) lub na podstawie umowy zawartej między nim a NISSA, albo osoba fizyczna lub prawna, która korzysta z produktów lub usług uzyskanych za pośrednictwem usługi.
Dokument: niniejszy regulamin.
Newsletter: wyłącznie elektroniczny środek przekazywania okresowych informacji o produktach, usługach lub promocjach udostępnianych przez pewien czas przez NISSA. Zawarte w nim informacje nie są w żaden sposób wiążące dla NISSA.
Transakcja: pobranie lub zwrot sumy pieniędzy uzyskanej ze sprzedaży produktu/usługi oferowanej klientowi przez NISSA niezależnie od preferowanej metody dostawy.
Umowy sprzedaży na odległość: zgodnie z definicją podaną w OUG (Ordonanta de urgenta a Guvernului ) nr 34/2014.

 

1. Zasady ogólne

Niniejszy dokument określa regulamin użytkowania strony/treści/usług przez użytkownika lub klienta, jeśli tego ostatniego nie łączy z NISSA żadna inna ważna umowa o użytkowaniu.
1. a. Usługi udostępniane są wyłącznie za pośrednictwem publicznej strony internetowej: www.nissawomen.com
1. b. Użytkowanie treści/usług, w tym m.in. dostęp do nich, odwiedzanie ich i wyświetlanie, wiąże się z przestrzeganiem tego regulaminu przez klienta, z wyjątkiem treści, przy których nie wspomina się wyraźnie warunków użytkowania.
1. c. Korzystając ze strony/treści/usług, użytkownik lub klient jest jedyną osobą odpowiedzialną za wszystkie swoje działania w ramach użytkowania. Odpowiada również za wszelkie materialne, intelektualne, elektroniczne lub jakiekolwiek inne szkody wyrządzone w stosunku do strony internetowej, treści, usługi, wobec NISSA lub jakiejkolwiek innej firmy trzeciej, z którą NISSA ma podpisaną umowę zgodnie z rumuńskim prawodawstwem.
1. d. Jeśli użytkownik lub klient nie wyraża zgody na niniejszy dokument lub go nie akceptuje, lub cofa swoją zgodę na niego:
1. d.1. Rezygnuje z dostępu do usługi i innych usług oferowanych za pośrednictwem strony internetowej NISSA, newsletterów lub innych metod komunikacji ze strony NISSA (elektronicznych, telefonicznych itp.) bez jakiejkolwiek gwarancji ze strony NISSA.
1. d.2. NISSA usunie wszelkie dotyczące go dane ze swojej bazy danych bez jakichkolwiek dalszych zobowiązań jednej ze stron wobec drugiej i bez możliwości żądania odszkodowania od jednej ze stron przez drugą.
1. e. Klient/użytkownik może w dowolnej chwili zmienić swoją decyzję lub zaakceptować dokument w formie, w której będzie on dostępny w danym czasie.
1. f. Aby skorzystać z prawa określonego w art. 1.d, należy skontaktować się z NISSA lub skorzystać z linków podanych przez NISSA do tego celu.
1. g. Klient nie może cofnąć swojej zgody na dokument w trakcie trwania umowy ani do momentu wykonania wszystkich płatności należnych NISSA.
1. h. Jeśli klient opłacił wszystkie umowy z NISSA i cofa swoją zgodę na dokument w trakcie przetwarzania zamówienia, NISSA anuluje zamówienie bez jakichkolwiek dalszych zobowiązań jednej ze stron wobec drugiej i bez możliwości żądania odszkodowania od jednej ze stron przez drugą.

 

2. Treść

2. a. Wizualna/informacyjna treść zaprezentowana na stronie internetowej NISSA stanowi własność intelektualną SC DEMIUMA COMIMPEX SRL
2. b. Klient/użytkownik nie ma prawa kopiować, przenosić, modyfikować lub w jakikolwiek inny sposób zmieniać, linkować, eksponować czy załączać jakiejkolwiek treści w jakimkolwiek innym kontekście niż ten zamierzony przez NISSA ani zamieszczać treści poza stroną internetową NISSA, usuwać oznaczeń sygnalizujących prawa autorskie NISSA do treści czy uczestniczyć w przenoszeniu, sprzedaży lub dystrybucji materiałów wytworzonych poprzez reprodukowanie, modyfikowanie albo wyświetlanie treści, chyba że uzyska na to zgodę SC DEMIUMA COMIMPEX SRL.
2. c. Treść, do której użytkownik lub klient ma lub w jakikolwiek sposób zyskuje dostęp podlega zasadom określonym w niniejszym dokumencie, jeśli treści nie towarzyszy konkretna i ważna umowa o użytkowaniu podpisana między użytkownikiem/klientem a NISSA oraz brak jest wyrażonej wprost lub w domyśle gwarancji określonej przez NISSA w odniesieniu do danej treści.
2. d. Klient/użytkownik może kopiować, przenosić lub wykorzystywać treści tylko do celów osobistych lub niekomercyjnych, kiedy nie narusza to zapisów niniejszego dokumentu.
2. e. Jeśli NISSA na mocy osobnej i określonej umowy z użytkownikiem przyzna klientowi/użytkownikowi prawo do korzystania z pewnej treści, do której użytkownik ma lub uzyska dostęp na mocy tej umowy, prawo to obejmuje wyłącznie treść lub treści wymienione w tej umowie, wyłącznie w okresie jej obowiązywania lub obecności tych treści na stronie albo w okresie i na zasadach określonych w umowie, pod warunkiem, że zasady te istnieją i nie stanowią umownej zgody wyrażonej przez NISSA wobec tego użytkownika, klienta lub jakiejkolwiek innej strony trzeciej, która ma/uzyska dostęp przy pomocy jakichkolwiek środków do przenoszonej treści i która może ponieść lub ponosi jakąkolwiek szkodę z powodu treści podczas trwania umowy z użytkownikiem lub po jej wygaśnięciu.
2. f. Jakakolwiek treść przekazywana do użytkownika lub do klienta przy pomocy jakichkolwiek środków komunikacji (elektronicznych, telefonu itp.) lub uzyskana poprzez dostęp do niej, odwiedzenie lub wyświetlenie nie stanowi umownego zobowiązania ze strony NISSA lub pracownika NISSA, który pośredniczył w przenoszeniu treści do odnośnej treści, jeśli do niego doszło.
2. g. Jakiekolwiek wykorzystanie treści do celów innych niż te jednoznacznie dozwolone w dokumencie lub w towarzyszącej mu umowie (jeśli taka umowa istnieje) jest zabronione.

 

3. Kontakt

3. a. NISSA publikuje na stronie internetowej kompletne i prawidłowe dane identyfikacyjne i kontaktowe dla klienta lub użytkownika.
3. b. Korzystając z formularza kontaktowego lub usługi na stronie, użytkownik lub klient zgadza się na to, że NISSA będzie się z nim kontaktować przy pomocy wszelkich dostępnych środków, w tym elektronicznych.
3. c. Częściowe lub całkowite wypełnienie formularza kontaktowego i przesłanie go nie nakłada na NISSA zobowiązania do skontaktowania się z użytkownikiem lub klientem.
3. d. Wejście na stronę, korzystanie z informacji na niej zamieszczonych, odwiedzane podstron lub wysyłanie maili lub powiadomień podpisanych przez NISSA dokonuje się elektronicznie, telefonicznie lub przy pomocy wszelkich środków komunikacji dostępnych użytkownikowi lub klientowi oraz firmie NISSA, która w związku z tym wyraża zgodę na otrzymywanie powiadomień drogą elektroniczną i telefoniczną, w tym komunikacji mailowej i reklam na innych stronach.
3. e. NISSA zastrzega sobie prawo do nieudzielania odpowiedzi na wszystkie pytania różnego rodzaju otrzymywane jakąkolwiek drogą komunikacyjną (elektronicznie, telefonicznie itp.).

 

4. Newsletter

4. a. Otrzymywanie newslettera wymaga wypełnienia przez użytkownika lub klienta formularza i bezwarunkowej akceptacji dokumentu, jeśli jeszcze do niej nie doszło.
4. b. Wszystkie dane pobierane od użytkownika lub klienta do celów wysyłania newsletterów mogą być i będą wykorzystywane przez NISSA w granicach Polityki Prywatności.
4. c. Użytkownik lub klient może zrezygnować z otrzymywania newslettera w dowolnym momencie poprzez:
4. c. 1. Skorzystanie z przeznaczonego do tego linka w treści każdego otrzymywanego newslettera.
4. c. 2. Zmodyfikowanie swojej zgody po otrzymaniu newslettera, w zastrzeżonym obszarze strony przy użyciu konta.
4. d. Rezygnacja z otrzymywania newslettera nie oznacza cofnięcia akceptacji dokumentu.
4. e. NISSA zastrzega sobie prawo wyboru użytkowników, do których będzie wysyłany newsletter, a także prawo usunięcia z bazy danych, bez uprzedniego powiadomienia, użytkownika lub klienta, który wyraził wcześniej zgodę na otrzymywanie newslettera, przy czym w takim wypadku nie powstaje żadne dalsze zobowiązanie ze strony NISSA.
4. f. NISSA nie będzie zamieszczać w newsletterach wysyłanych do użytkownika lub klienta żadnych innych materiałów reklamowych, jak np. treści dotyczących stron trzecich, które w momencie przesłania newslettera nie są jeszcze partnerami NISSA.

 

5. Zasady sprzedaży internetowej

5. a. Każdy użytkownik, który ma lub założy konto, ma prawo dostępu do usług.
5. b. Aby użytkownik mógł mieć prawo dostępu do usług, musi zaakceptować zapisy niniejszego dokumentu.
5. c. NISSA może ograniczyć dostęp klienta do usługi w oparciu o jego zachowanie w przeszłości.
5. d. Zabronione jest wspólne użytkowanie konta przez kilku użytkowników.
5. e. Jeśli dojdzie do wymienionej wyżej sytuacji, NISSA zastrzega sobie prawo do odebrania lub zawieszenia dostępu klienta do treści lub usługi.

 

6. Produkty NISSA

6. a. Produkty sprzedawane za pośrednictwem www.nissawomen.com są nowe, posiadają znak firmowy NISSA, a w momencie dostawy załączona jest do nich faktura i certyfikat gwarancji, zgodnie z wymogami prawa. Produkty i usługi oferowane są na zasadach określonych w niniejszym dokumencie i pod warunkiem dostępności zamówionego towaru. W związku z tym NISSA zastrzega sobie prawo do niedostarczenia produktu, jeśli nie ma go w aktualnej ofercie NISSA.
6. b. Podane ceny obejmują podatek VAT (24%), ale nie koszty przesyłki, chyba że na stronie wyraźnie określono inaczej. Ceny towarów wydrukowane na rachunku będą takie same jak ceny określone przez obsługę klienta NISSA w momencie zatwierdzenia zamówienia.
6. c. Jako że mimo naszych wysiłków przy niewielkiej liczbie produktów na stronie internetowej może być podana błędna, określona komputerowo cena, proszę zawsze brać pod uwagę ostateczną cenę zaakceptowaną przez klienta podczas dyskusji przeprowadzonych z konsultantami NISSA. Jeśli rzeczywista cena produktu jest wyższa niż cena podana na stronie internetowej, nasi konsultanci mają prawo spełnienia prośby klienta, tj. dostarczenia produktu w cenie podanej na stronie internetowej tylko wtedy, gdy jest to możliwe, natomiast klient ma prawo odmowy przyjęcia zamówionego towaru. Jeśli rzeczywista cena jest niższa niż cena podana na stronie internetowej, a klient zapłacił kwotę z góry, różnica zostanie zwrócona za obopólnym porozumieniem, ale nie później niż 14 dni po otrzymaniu produktu.
6. d. NISSA nie zapewnia żadnej gwarancji, ani wyrażonej wprost, ani w domyśle, dotyczącej m. in. działania tej strony, informacji, poprawności opisów, aktualizowanych treści, produktów na stronie ani ich dostosowania do konkretnych celów. Użytkownicy zgadzają się, że korzystają z tej strony, produktów i innych związanych z nimi usług na własne ryzyko, przy czym jedynym wyjątkiem jest obowiązek NISSA do przyznania użytkownikom prawa do rezygnacji, zgodnie z wymogami prawa i dalszymi zapisami niniejszego dokumentu. Grafiki publikowane na stronie mają charakter przykładowy, a dostarczone produkty mogą różnić się od tych ukazanych na zdjęciach (kolorem, akcesoriami, wyglądem itp.).

7. Dostępność produktów

7. a. NISSA zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów lub usług dostępnych na stronie bez uprzedniego powiadamiania użytkownika lub klienta.
7. b. Zależnie od dostępności produktu obowiązuje cena kupowanego produktu lub usługi podana w momencie zamówienia.
7. c. W przypadku produktów lub usług kupowanych w promocji obowiązuje cena podana w momencie zamówienia, zależnie od dostępności produktu lub okresu promocji, jeśli jest on określony.
7. d. Cena kupowanych produktów lub towarów w złożonym zamówieniu nie może zostać później zmieniona, chyba że obie strony wyrażą na to zgodę.
7. e. Cena kupowanych produktów lub usług w ramach podpisanej umowy nie może zostać zmieniona.
7. f. Klient może zrezygnować z zamówionych produktów i usług tylko między złożeniem zamówienia a jego przekształceniem w umowę oraz wyłącznie wtedy, gdy jako sposób płatności wybrano płatność gotówką przy dostawie.
7. g. Klient może zrezygnować z produktów lub usług zamówionych za pośrednictwem umowy zgodnie z art. 13.
7. h. Promocje i rabaty stosowane są tylko w okresie podanym na materiałach promocyjnych, a ceny obliczane są zgodnie z zasadami określonymi w tych materiałach.
7. i. W przypadku zwrotu produktu objętego promocją: jeśli po rezygnacji z co najmniej jednego z produktów w zamówieniu zamówienie przestaje spełniać warunki określone w materiałach promocyjnych, cena pozostałego produktu/produktów zostanie obliczona ponownie bez rabatu promocyjnego!

 

8. Zakupy online

8. a. Klient może składać zamówienia na sprzedawane produkty w określonym czasie wyłącznie na stronie internetowej.
8. b. Kupując dany towar, klient potwierdza, że dane konieczne do zakupu są prawidłowe, kompletne i zgodne z prawdą w momencie składania zamówienia, zwanego również w niniejszym dokumencie złożonym zamówieniem.
8. c. Kupując dany towar, klient wyraża zgodę na to, że NISSA może kontaktować się z nim w następujących celach/okolicznościach przy pomocy wszelkich środków dostępnych dla NISSA/przyjętych przez NISSA, zależnie od celu/okoliczności:
8. c. 1. Zatwierdzenie dostępności produktu i ilości zakupionej przez klienta;
8. c. 2. Zatwierdzenie przez klienta ceny zamówionego towaru zgodnie z art. 8. c. 1. i, w zależności od sytuacji, po wliczeniu innych płatnych usług (np. transportu itp.);
8. c. 3. Zatwierdzenie przez obie strony danych do dostawy produktu.
8. d. NISSA może automatycznie anulować zamówienie złożenie przez klienta, bez jakichkolwiek dalszych zobowiązań jednej ze stron wobec drugiej i bez możliwości żądania odszkodowania od jednej ze stron przez drugą, w następujących okolicznościach:
8. d. 1. Dane podane przez klienta na stronie internetowej są niekompletne lub nieprawidłowe;
8. d. 2. Aktywność klienta na stronie internetowej może spowodować lub spowodowała jakiekolwiek szkody dla NISSA lub partnerów firmy;
8. d. 3. Bez uzasadnienia.
8. e. Klient może anulować złożone zamówienie przy okazji kontaktu na zasadach określonych w 8.c.
8. f. Po zatwierdzeniu przez klienta ostatecznej wartości zamówionego towaru albo po poinformowaniu klienta przez NISSA o zatwierdzonym zamówieniu zamówienie przekształca się w umowę sprzedaży na odległość, a zatem zastosowanie mają do niego definicje określone w OUG (Ordonanta de urgenta a Guvernului) nr 34/2014. Umowa ta określona jest w niniejszym dokumencie jako kontrakt, do którego niniejszy regulamin stosuje się bez ograniczeń.
8. g. Dane do dostawy produktu, łącznie z m.in. czasem dostawy, nie stanowią umownego obowiązku ze strony NISSA i żadna ze stron nie może żądać od drugiej odszkodowania w przypadku, gdy którakolwiek ze stron może ponieść lub poniesie jakąkolwiek szkodę w wyniku ich nieprzestrzegania.
8. h. Jeśli klient zmieni swoje dane osobowe przy użyciu formularzy dostępnych na stronie, wszystkie istniejące umowy, które są w trakcie przetwarzania w tym czasie, w dalszym ciągu realizowane są zgodnie z określonymi/zaakceptowanymi danymi podanymi przez klienta przed zmianą.
8. i. Przy zamówieniu składanym przez Internet dozwolone jest użycie tylko jednego vouchera na klienta. Użyciu kilku voucherów skutkuje anulowaniem zamówienia przez przedstawicieli NISSA.
8. j. Nasze biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.30, a dostawy realizowane są od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.30.

 

9. Jak się mierzyć

Żeby zamówiony produkt na pewno pasował, najlepiej wziąć ze swojej szafy podobne ubranie, położyć je na płaskiej powierzchni i zmierzyć. Potem wystarczy porównać jego wymiary z wymiarami produktu, który chce się zamówić. Można też wziąć centymetr i sprawdzić wymiary ciała. Nie wolno się oszukiwać – trzeba pamiętać, by miarka przylegała do ciała, ale nie była zaciśnięta. Jeśli otrzymane wymiary wypadną pomiędzy dwoma rozmiarami, radzimy wybrać ten większy. Teoretycznie powinien pasować lepiej.

 

10. Płatność

10. a. Zamówienie musi być opłacone w całości, inaczej nie wyślemy towarów. Płatność należy wykonać z góry.
10. b. Przyjmujemy karty Visa (Visa Electron, Visa Classic, Visa Business), MasterCard (Maestro), JCB i Diners Club. Karta zostanie obciążona dopiero w momencie wysyłki.

10. c. Wszystkie płatności wykonywane są w euro lub Złoty-PLN. Ze względu na różnice kursów wymiany między bankami ceny podane na stronie internetowej w walutach innych niż euro lub Złoty-PLN mogą różnić się od rzeczywistej ceny, jaka zostanie pobrana przez bank.

10. d. Płatność gotówką przy odbiorze.

 

11. Dostawa

11. a.  Dostawą zajmuje się firma UPS
Czas dostawy
Dostawa ekspresowa w ciągu 5-10 dni roboczych
Ważne informacje

 • 1. Proszę sprawdzić, czy adres dostawy jest poprawny, ponieważ nie jesteśmy w stanie przekierować zamówienia po wysyłce.
 • 2. Zanim wyślemy zakupione produkty, musimy skontaktować się z wystawcą karty, by potwierdzić dane. Dokładamy wszelkich starań, by ograniczyć opóźnienia do minimum.
 • 3. Czas dostawy rozpoczyna bieg w momencie złożenia zamówienia i obejmuje okres 24/48 godzin, podczas którego zamówienie jest przetwarzane i wysyłane z magazynu.
 • 4. Działamy w ścisłej współpracy z naszym dostawcą, by zminimalizować możliwy wpływ opóźnień w związku z odprawą celną na międzynarodowych klientów.
 • 5. NISSA zapewnia ubezpieczenie każdego zakupu w czasie transportu aż do dostarczenia do klienta. Przy dostawie każdego towaru wymagany jest podpis zamawiającego. Po jego złożeniu odpowiedzialność za zakupione towary przechodzi na klienta. 

11. b. Jeśli klient nie będzie obecny pod podanym adresem w wyznaczonym czasie, nasz kurier po skontaktowaniu się z nim spróbuje ponownie dostarczyć paczkę. Następnie zamówienie zostanie anulowane, a produkt odesłany do NISSA. Klient ponosi wówczas koszty kolejnej wysyłki, bez względu na zamówione produkty. Adres do dostawy produktów potwierdzają konsultanci NISSA wyłącznie na piśmie za pośrednictwem maila.

11. c. Po dostawie i przy odbiorze produktów klient składa oświadczenie, że produkty dotarły do niego w dobrym stanie i są zdatne do noszenia, poprzez złożenie podpisu na dokumentach. Faktura reprezentuje umowę kupna/sprzedaży, jak określono w prawie rumuńskim.

11. d.  NISSA zastrzega sobie prawo do opóźnienia lub anulowania dostawy zamówionych towarów, jeśli nie jest możliwa jej realizacja z powodów niezależnych od NISSA, w tym: pożarów, wybuchów, powodzi, epidemii, strajków, działań rządu, wojen, działań terrorystycznych, protestów, zamieszek, rozruchów lub jakichkolwiek innych przeszkód, jak określono w prawie rumuńskim.
11. e. Maksymalna wysokość odszkodowania, jakie może zostać wypłacone każdemu klientowi przez NISSA w przypadku niedostarczenia lub niewłaściwego dostarczenia towaru jest równa kwocie otrzymanej przez NISSA od tego klienta.

 

12. Gwarancja

Warunki gwarancji są zgodne z Ustawą nr 449/2003 i GO 21/1992. Chcąc skorzystać z gwarancji, należy przedstawić wadliwy produkt w oryginalnym opakowaniu wraz z wszelkimi powiązanymi dodatkami, kopię faktury i oryginał certyfikatu gwarancyjnego. Jeśli do produktów nie zostaną załączone powyższe dokumenty, produkty mogą zostać zwrócone do kupującego / nadawcy bez przyznania gwarancji.

 

13. Zasady zwrotów

13. a. Klient NISSA może zwrócić zakupione produkty na mocy umowy w następujących sytuacjach:
13. a. 1. Produkt nie jest zgodny z charakterystyką dostępną na stronie;
13. a. 2. Poważnie uszkodzone opakowanie;
13. a. 3. Błędny adres dostawy;
13. a. 4. Produkty w niewłaściwym rozmiarze;
13. a. 5. Konsument ma prawo odstąpić od umowy bez jakichkolwiek sankcji i bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od otrzymania produktu albo, w przypadku usług, od zawarcia umowy. Jedyną opłatą, jaką można nałożyć na konsumenta, to koszt zwrotu towarów.
13. b. Klient musi powiadomić NISSA o swoim zamiarze zwrotu zamówionych towarów przy pomocy dowolnego pisemnego środka komunikacji (e-mail/faks/itp. - shop@nissa.ro) w ciągu nie więcej niż 14 dni od otrzymania towarów lub usług, zgodnie z art. 13. c. Klient musi powiadomić NISSA o swoim zamiarze wymiany zakupionych towarów, zgodnie z art. 13. a. 4., przy pomocy dowolnego środka komunikacji (e-mail/telefon/itp.) w ciągu nie więcej niż 14 dni od otrzymania towarów lub usług, zgodnie z art. 13. a. 5.
13. d. Klient, który powiadomił NISSA o swoich zamiarach na podstawie art. 13. a. 2. / art. 13. a. 3, jest zobowiązany zapewnić, by produkty, o których mowa, zostały zwrócone NISSA w ciągu nie więcej niż 14 dni od wysłania powiadomienia o wysyłce. W przeciwnym razie NISSA uzna wniosek za nieprawidłowy / nieważny.
13. e. Klient NISSA nie może zwrócić produktów zakupionych na mocy umowy ani żądać jakiegokolwiek innego odszkodowania/zadośćuczynienia do następujących celów/w następujących okolicznościach:
13. e. 1. Wymiana zamówionego towaru na produkt o innych specyfikacjach lub innego typu, z wyjątkiem sytuacji, o których mowa w art. 13. a. 4.
13. e. 2. Zwrot określony w art. 13. a. 3. lub 13. a. 2. w wyniku sytuacji, o której mowa w art. 13.a., nastąpił po upływie terminu 14 dni roboczych określonego w art. 13.a.5., licząc od kolejnego dnia roboczego po zawarciu umowy.
13. e. 3. Przy zwrocie produktu na podstawie jednego z punktów art. 13.a. zwracany produkt jest w innym stanie niż w momencie wysyłki (w oryginalnym opakowaniu z nienaruszonymi metkami i załączonymi dokumentami).
13. f. Płatność za produkt zostanie zwrócona w ciągu 14 dni od przyjęcia zwrotu.
13. g. Jeśli produkt jest wymieniany na identyczny, jak określono w art. 13. a. 4, wymiana zostanie przeprowadzana na tych samych warunkach i przy tych samych ograniczeniach co normalne zamówienie.
13. h. Jeśli klient zwrócił produkt zgodnie z art. 13. a. 4., a NISSA nie posiada identycznego produktu, by dokonać wymiany, NISSA zwróci klientowi płatność za produkt zgodnie z art. 13. f.
13. i. Nie jest możliwy zwrot kosztów jakichkolwiek usług dodatkowych, w tym m.in. dostawy towarów.
13. j. Koszty wysyłki w każdym przypadku ponosi klient.


Ważne informacje

 • Przed wysłaniem do klienta wszystkie produkty są kontrolowane pod względem jakości i sprawdzane na okoliczność wad. Jeśli otrzymasz produkt w niedoskonałym stanie, prosimy o natychmiastowy kontakt.
 • Prosimy o przesłanie wszystkich towarów z jednego zamówienia, które chcesz zwrócić, w tej samej paczce, tak by zwrotu można było dokonać jak najszybciej.
 • Towar należy zwrócić w oryginalnym opakowaniu, by zapewnić odpowiednią ochronę na czas transportu. Pieniądze zostaną zwrócone z zastosowaniem pierwotnego środka płatności. Zwrot pieniędzy powinien zostać odnotowany na wyciągu bankowym w ciągu 14 dni.
 • Wolimy, żeby towary były zwracane za pośrednictwem TNT, by zapewnić im ochronę i ubezpieczenie podczas transportu. Możesz też wybrać inną firmę kurierską. Prosimy nie przesyłać towarów POCZTĄ.
 • Adres firmy na potrzeby zwrotów to Sklep Online NISSA, NISSA PL SP. Z O.O, Parcul Panattoni Bielsko-Biała, Ks. Józefa Londzina 106, 43-382 Bielsko-Biala. Prosimy o kontakt w związku ze zwrotami pod adresem mailowym shop@nissa.ro


Należy wypełnić formularz zwrotu online. Zwracane produkty należy odesłać do sklepu internetowego NISSA, NISSA PL SP. Z O.O, Parcul Panattoni Bielsko-Biała, Ks. Józefa Londzina 106, 43-382 Bielsko-Biala.
Bardzo łatwo możesz zwrócić lub wymienić zakupiony towar.
Jeśli chcesz zwrócić zamówienie, wypełnij Formularz Zwrotu dla produktów, które zamierzasz zwrócić, wybierając opcję zwrotu pieniędzy albo wymiany towaru. Proszę upewnić się, czy Formularz Zwrotu został wypełniony i umieszczony w paczce ze zwracanym towarem. Niezidentyfikowane zwroty będą odsyłane do nadawcy.
Jeśli chcesz wymienić towar, pamiętaj o wpisaniu kodu, rozmiaru i koloru produktu, który pragniesz otrzymać w zamian. Wymiany dokonywane są w zależności od dostępności towaru.
Po wypełnieniu Formularzu Zwrotu musisz odesłać produkt(y) do nas w ciągu 28 dni od otrzymania zamówienia. Otrzymasz powiadomienie mailem, jak tylko otrzymamy i przetworzymy twój zwrot.
Jedyne koszty, jakie musisz ponieść, to opłata za zwrot. Nowa dostawa z wymienionym produktem będzie darmowa.
Zwracane produkty muszą być nowe, nieużywane i z nienaruszonymi metkami NISSA. Towar uszkodzony, zabrudzony lub zmodyfikowany może nie zostać przyjęty i będzie odesłany do klienta.
Jeśli którykolwiek z zakupionych produktów został dostarczony bez metek NISSA, proszę skontaktować się z shop@nissa.ro.
Dołożyliśmy wszelkich starań, by jak najwierniej przedstawić kolor produktów na stronie NISSA. Ponieważ jednak ustawienia monitorów komputerowych mogą się różnić, nie możemy zagwarantować, że monitor klienta będzie prawidłowo wyświetlał wszystkie kolory.

14. Polityka dotycząca oszustw i spamu

Strona internetowa NISSA jest hostowana na serwerach spółki trzeciej. NISSA nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, jakie mogą pojawić się na stronie internetowej, bez względu na ich przyczynę, łącznie ze zmianami strony, ustawieniami lub planowymi aktualizacjami. NISSA nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy wynikające z użycia niektórych przeglądarek przy odwiedzaniu strony internetowej NISSA. NISSA nie ponosi odpowiedzialności za treść, jakość i charakter stron dostępnych za pośrednictwem linków zamieszczonych na www.nissawomen.com. Za te strony internetowe całkowitą odpowiedzialność ponoszą ich właściciele.


Zapisanie się i rezygnacja z newslettera:

Zapisanie się i rezygnacja z newslettera www.nissawomen.com jest darmowe i dobrowolne, i wymaga zaakceptowania następujących zasad użytkowania. Wysyłane wiadomości nie są spamem. W dowolnej chwili można zrezygnować z newslettera, postępując zgodnie z instrukcjami podanymi na końcu każdego maila. Wysyłane wiadomości są zgodne z prawami e-handlowymi dotyczącymi komunikacji handlowej w rozumieniu prawodawstwa rumuńskiego i międzynarodowego.

Korzystanie z newslettera podlega tym samym warunkom ograniczonej odpowiedzialności w odniesieniu do treści, jak zezwala na to użytkowanie strony i jak określono w niniejszym dokumencie, natomiast polityka prywatności została bliżej opisana w kolejnym punkcie. NISSA jest posiadaczem wszelkich praw do treści newslettera wysyłanego do subskrybentów na tych samych warunkach co w odniesieniu do wszelkich informacji publikowanych na stronie, zgodnie z zapisami niniejszego dokumentu.

Subskrybenci newslettera NISSA mogą przekazywać te wiadomości handlowe innym osobom na własną odpowiedzialność, pod warunkiem, że nie zmienią ich struktury ani treści. Uznaje się, że osoby otrzymujące wiadomości handlowe NISSA zostały poinformowane przez subskrybentów o warunkach zawartych w niniejszym artykule. W związku z tym NISSA w żadnych okolicznościach nie odpowiada za czyny subskrybentów.

NISSA zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu subskrybenta do newslettera, jeśli ma powody, by uważać, że subskrybent postępuje niezgodnie z zapisami niniejszego dokumentu.

14. 1. NISSA nie wysyła do swoich klientów lub użytkowników żadną drogą komunikacji (e-mail/telefon/SMS/itp.) próśb o podanie informacji o danych poufnych, rachunkach bankowych/kartach lub hasłach.
14. 2. Klient/użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za ujawnienie swoich poufnych danych stronie trzeciej.
14. 3. NISSA nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności w przypadku, gdy użytkownik/klient może ponieść/poniósł jakąkolwiek szkodę wywołaną przez stronę trzecią, która twierdzi, że należy do NISSA/reprezentuje interesy NISSA.
14. 4. Klient lub użytkownik ma obowiązek poinformować NISSA o próbach otrzymania takich informacji przy pomocy podanych tu informacji kontaktowych.
14. 5. NISSA nie popiera spamu.
14. 6. Każdy użytkownik/klient, który podał na stronie swój adres mailowy, może go usunąć.
14. 7. Do treści przesyłanych przy pomocy środków komunikacji na odległość stosowanych przez NISSA (np. mail) załączane są kompletne i prawidłowe dane identyfikacyjne nadawcy albo linki do nich.
14. 8. Następujące działania zostaną uznane za próby nieuczciwego działania przeciwko stronie internetowej/treści lub NISSA i będą skutkować wszczęciem postępowania karnego przeciwko osobom, które podejmą takie próby lub przeprowadzą takie działania:
14. 8. 1. Uzyskanie dostępu do cudzych danych/danych klienta przy użyciu konta lub dowolnego innego sposobu.
14. 8. 2. Zmiana lub inna modyfikacja treści strony lub treści przesyłanej dowolną drogą przez NISSA do użytkownika/klienta.
14. 8. 3. Wpływanie na pracę serwera/portalu, na których hostowana jest strona.
14. 8. 4. Uzyskanie dostępu lub ujawnianie stronom trzecim, które nie posiadają koniecznych uprawnień, treści przesyłanych dowolną drogą przez NISSA do użytkownika/klienta, w przypadku gdy nie jest on legalnym odbiorcą treści.

 

15.  Odpowiedzialność

15. a. NISSA nie ponosi odpowiedzialności za jakikolwiek podmiot lub osobę prawną, która korzysta z treści i działa na jej podstawie.
15. b. NISSA nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, umyślne itp.) wynikające z użytkowania lub niemożności użytkowania treści zaprezentowanych lub niezaprezentowanych na stronie internetowej albo z innych błędów i luk w prezentacji/wyświetlaniu treści, które mogą prowadzić do dalszych szkód.
15. c. Jeśli klient/użytkownik uważa, że treść przesyłana dowolną drogą przez NISSA narusza prawa autorskie lub jakiekolwiek inne prawa, może skontaktować się z NISSA przy użyciu danych kontaktowych podanych w niniejszym dokumencie, tak by NISSA została poinformowana i mogła podjąć decyzję w sprawie.
15. d. NISSA nie gwarantuje swoim użytkownikom lub klientom dostępu do strony lub usług i nie daje prawa do zapisywania ani częściowej lub całkowitej modyfikacji treści, reprodukowania jej, kopiowania lub wykorzystywania w części lub w całości w jakikolwiek inny sposób, ani też przekazywania jakiejkolwiek stronie trzeciej treści, do której użytkownik/klient uzyskał dostęp na podstawie umowy użytkownika i którą przesyła bez uprzedniej pisemnej zgody NISSA.
15. e. NISSA nie ponosi odpowiedzialności za treść, jakość ani charakter innych stron internetowych dostępnych za pośrednictwem linków podanych w treści, bez względu na charakter tych linków. Całkowitą odpowiedzialność ponoszą właściciele tych stron.
15. f. NISSA zwolniona jest z odpowiedzialności, jeśli użytkowanie stron lub treści przesyłanych do użytkownika lub klienta przy pomocy dowolnych środków komunikacji (elektronicznych, telefonu itp.) za pośrednictwem stron, maila lub pracowników NISSA może prowadzić lub prowadzi do jakiejkolwiek szkody dla użytkownika, klienta lub jakiejkolwiek strony trzeciej biorącej udział w przekazywaniu tej treści.
15. g. NISSA nie zapewnia żadnych wyrażonych wprost ani w domyśle gwarancji, jeśli:
15. g. 1. Usługa/produkt są zgodne z wymaganiami klienta;
15. g. 2. Usługa/produkt świadczone są nieprzerwanie, w sposób bezpieczny i bez jakichkolwiek wad;
15. g. 3. Produkty/usługi uzyskane nieodpłatnie lub za opłatą za pośrednictwem usługi odpowiadają potrzebom i wymaganiom klienta.
15. h. Operatorzy, administratorzy lub właściciele strony nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za skutki i konsekwencje wynikające m.in. z zakupów, ofert specjalnych, promocji, zaliczek ani jakiegokolwiek innego rodzaju relacji/kontaktu/transakcji/współpracy/itp., jakie mogą wystąpić między klientem lub użytkownikiem a jakimkolwiek podmiotem prowadzącym bezpośrednią lub pośrednią reklamę na stronie.

 

16. Polityka prywatności

16. a. NISSA gwarantuje bezpieczeństwo i poufność danych hostowanych i przekazywanych za pośrednictwem systemu informacyjnego firmy. Dane te mogą zostać wykorzystane przez NISSA, by przesyłać do użytkownika potwierdzenie zamówienia, różne oferty specjalne, promocje itp. wyłącznie po wyrażeniu przez użytkownika zgody. Podanie NISSA tych danych osobowych nie skutkuje powstaniem ze strony użytkownika jakiegokolwiek zobowiązania. Użytkownik może odmówić podania tych danych w każdych okolicznościach oraz w łatwy sposób zażądać ich usunięcia z bazy danych firmy. Każdy taki wniosek/powiadomienie musi być opatrzony datą i podpisem i przesłany przez osobę zarejestrowaną w naszej bazie danych mailem na adres shop@nissa.ro albo pocztą na adres NISSA PL SP. Z O.O, Parcul Panattoni Bielsko-Biała, Ks. Józefa Londzina 106, 43-382 Bielsko-Biala.
16. b. NISSA jest zobowiązana nie ujawniać danych osobowych stronom trzecim z wyjątkiem bezpośredniego operatora marketingu. Dane osobowe mogą być przekazane władzom w celu weryfikacji transakcji handlowych lub innym organom uprawnionym do przeprowadzania wszelkich inspekcji, jeśli jest to konieczne zgodnie z obowiązującym prawem.
16. c. Informacje podawane przez NISSA mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z prawem do zamierzonych celów (składanie zamówień, wysyłanie wiadomości do pracowników, subskrypcja na newsletter itp.). NISSA nie przekazuje twojego adresu e-mail żadnym stronom trzecim, nie popiera spamu ani nie ujawnia informacji podanych przez klientów bez ich wyraźnej zgody.
16. d. NISSA zobowiązuje się przestrzegać praw określonych w ustawie nr 677/2001 o ochronie osób w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych, ustawie nr 365/2002 o handlu elektronicznym i zarządzeniu nr 130/2000 dotyczącym ochrony klienta przy zawieraniu i wykonywaniu umowy sprzedaży na odległość, z późniejszymi zmianami. Prawa te obejmują m.in. prawo do zwrócenia się do NISSA o nieodpłatne potwierdzenie przetwarzania lub nieprzetwarzania danych osobowych; prawo do zwrócenia się do NISSA o nieodpłatne poprawienie, aktualizację, zablokowanie lub usunięcie podanych danych, których przetwarzanie jest niezgodne z przepisami ustawy nr 677/2001; prawo do zwrócenia się do NISSA o nieodpłatne zaprzestanie przetwarzania danych osobowych; prawo do zwrócenia się do NISSA o zaprzestanie przesyłania wiadomości reklamowych.
Każdy taki wniosek/powiadomienie musi być opatrzony datą i podpisem i przesłany przez osobę zarejestrowaną w naszej bazie danych mailem na adres shop@nissa.ro albo pocztą na adres NISSA PL SP. Z O.O, Parcul Panattoni Bielsko-Biała, Ks. Józefa Londzina 106, 43-382 Bielsko-Biala.

NISSA nie ponosi odpowiedzialności za błędy wynikające z niedochowania przez użytkownika bezpieczeństwa i poufności własnego konta i hasła. NISSA nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody lub straty dla danych osobowych przechowywanych do celów określonych w niniejszym dokumencie.

 

17. Siła wyższa i zdarzenia losowe

17. a. Jeśli nie określono inaczej, żadna ze stron zawartej umowy, która nadal jest w trakcie wykonywania, nie ponosi odpowiedzialności za jej częściowe lub całkowite niewykonanie w terminie lub we właściwy sposób, jeśli niedotrzymanie zobowiązania jest spowodowane niespodziewanym zdarzeniem losowym.
17. b. Strona lub prawny przedstawiciel osób powołujących się na takie zdarzenie zobowiązani są do niezwłocznego i pełnego poinformowania drugiej ze stron o tym zdarzeniu i podjęcia wszelkich dostępnych kroków, by ograniczyć jego skutki.
17. c. Strona lub prawny przedstawiciel osób powołujących się na takie zdarzenie są zwolnieni z tego obowiązku wyłącznie wtedy, gdy dane zdarzenie uniemożliwia im jego wypełnienie.
17. d. Jeśli w ciągu 15 dni od wystąpienia zdarzenie nie dobiegnie końca, każda ze stron ma prawo powiadomić drugą stronę o rozwiązaniu umowy, przy czym żadna z nich nie może żądać odszkodowania.
17. e. Strona, która powołuje się na zdarzenie losowe, musi udowodnić niemożność wypełnienia swoich zobowiązań określonych w art. 17. c w ciągu 30 dni od wystąpienia zdarzenia.

18. Nota prawna

18. a. Użytkując/odwiedzając/wyświetlając/itp. strony lub jakiekolwiek treści zamieszczone przez NISSA, użytkownik/klient uzyskujący dostęp do treści lub przesyłający je przy pomocy jakichkolwiek środków komunikacji (elektronicznych, telefonu itp.) akceptuje niniejszy regulamin.
18. b. Wszelkie spory wynikające z niniejszego regulaminu, jakie mogą powstać między użytkownikiem/klientem a NISSA, są rozstrzygane polubownie.
18. c. NISSA nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, koszty, roszczenia, wydatki lub zobowiązania, jeśli wynikają one bezpośrednio z nieprzestrzegania niniejszego regulaminu.
18. d. Wszelkie spory, jakie mogą powstać między użytkownikiem a firmą NISSA lub jej partnerami są rozstrzygane polubownie. Jeśli polubowne rozstrzygnięcie jest niemożliwe, spór zostanie rozstrzygnięty w sądzie zgodnie z przepisami rumuńskimi.
18. e. Jeśli którykolwiek z powyższych zapisów okaże się nieważny lub pozbawiony mocy prawnej, bez względu na powód, zapis ten pozostanie bez wpływu na ważność pozostałych zapisów.
18. f. Niniejszy dokument został spisany i jest interpretowany zgodnie z prawodawstwem rumuńskim.

 

19. Postanowienia końcowe

19. a. NISSA zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu oraz modyfikowania strony/jej struktury/usług, w tym do wprowadzania takich zmian, które mogą mieć wpływ na stronę lub treść, bez uprzedniego powiadomienia użytkownika lub klienta.
19. b. NISSA nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwe do przewidzenia błędy, które mogą pojawić się na stronie z jakiegokolwiek powodu, w tym zmiany, ustawienia itp. wprowadzane przez inną osobę niż administrator strony.
19. c. NISSA zastrzega sobie prawo do umieszczania na wszystkich podstronach portalu dowolnych banerów lub linków, jak zezwala na to obowiązujące prawo. Wyjątkiem są podstrony, na których przedstawione są spółki partnerskie i ich oferty, gdzie nie będą umieszczane banery o charakterze konkurencyjnym.
Wszelkie inne problemy powstałe z powodu produktów i usług zaprezentowanych na www.nissawomen.com, o których nie ma mowy w żadnych z artykułów niniejszego dokumentu, będą rozwiązywane polubownie w ciągu 30 dni roboczych od daty pisemnego powiadomienia o problemie napotkanym przez użytkownika. Jeśli nie uda się rozstrzygnąć sporu polubownie, zostanie od rozstrzygnięty przez rumuński sąd lub alternatywną instytucję uprawnioną do rozstrzygania sporów, zaakceptowaną przez obie strony. Akceptując regulamin strony internetowej www.nissawomen.com, klient wyraża zgodę wszelkie konsekwencje, jakie mogą wyniknąć z użytkowania strony na podanych warunkach.
NISSA, strona internetowa www.nissawomen jest prowadzona na rzecz i w imieniu NISSA przez SC DEMIUMA COMIMPEX SRL, spółkę zarejestrowaną w Rumunii w Krajowym Rejestrze Handlowym pod numerem J16/2326/1993 z siedzibą pod adresem str. Stefan Odobleja, Bl. A17, apartment 5, Dolj, Craiova, posiadającą numer rejestracyjny RO 4517523 i rachunek bankowy w euro: RO90 RNCB 0090 0005 5455 0002 w BCR Lipscani.

Ta strona używa plików cookies, zarówno własnych, jak i od stron trzecich. Korzystając w dalszym ciągu z tej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. • Więcej